Zorgverlof: wat zijn je rechten als je kind ziek is?

Afbeeldingsresultaat voor kind ziek creche

De crèche belt: je kind is ziek en moet worden opgehaald. Kost dat je vakantiedagen of zijn er regelingen waarop je een beroep kunt doen?

Frouke Tamsma , Expert Voeding & Gezondheid

Calamiteitenverlof

Moet je van het ene op het andere moment stoppen met werken om bij je zieke kind te kunnen zijn, dan kun je calamiteitenverlof aanvragen. Het moet dan wel dringend zijn: er is niemand anders die je kind kan opvangen. Overleg dit met je werkgever, die zal in het algemeen begrip hebben voor je situatie. Je calamiteitenverlof duurt net zo lang als nodig is om de calamiteit te regelen. Er zit geen maximum aantal uren aan.

In principe krijg je doorbetaald tijdens het calamiteitenverlof. Maar als in je cao anders is bepaald, gaan die regels voor. In de cao kunnen dus afwijkende afspraken staan over de doorbetaling van je loon tijdens het calamiteitenverlof, maar niet over het recht op dat verlof. Wel kan in de cao zijn opgenomen dat het calamiteitenverlof in mindering wordt gebracht op je bovenwettelijke vakantiedagen.

Kortdurend zorgverlof

Moet je zieke kind een paar dagen thuis blijven en kan niemand anders voor hem zorgen, dan kun je het best kortdurend zorgverlof aanvragen bij je werkgever. Meld dit indien mogelijk van tevoren bij je werkgever, of anders zo snel mogelijk na aanvang van het verlof. Aan kortdurend zorgverlof is een maximum gesteld: je mag in 12 maanden maximaal 2 keer je aantal werkuren per week opnemen. Werk je 32 uur per week, dan kun je in 12 maanden dus 2 x 32 = 64 uur kortdurend zorgverlof opnemen.

Tijdens het verlof betaalt je werkgever ten minste 70% van je salaris door. Is dat minder dan het minimumloon, dan ontvang je het minimumloon. In je cao kunnen over de loondoorbetaling andere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken gaan dan voor. Ook hier geldt dat het verlof in mindering kan worden gebracht op je bovenwettelijke vakantiedagen, als dat in je cao is bepaald. Word je zelf ziek tijdens het zorgverlof, dan kan het zorgverlof in overleg met je werkgever worden stopgezet.

Langdurend zorgverlof

Heeft je kind langer dan een paar dagen zorg nodig, dan heb je recht op langdurend zorgverlof. Dit moet je 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je werkgever mag alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. In overleg zullen jullie dan een andere oplossing of verdeling van de op te nemen uren moeten afspreken.

Aan langdurend zorgverlof mag je in 12 maanden maximaal 6 keer je aantal werkuren per week opnemen. Dus bij een 32-urige werkweek is dat 6 x 32 = 192 uur. Als het nodig is, kun je binnen die 12 maanden vaker langdurend zorgverlof opnemen, zolang je het maximum aantal uren maar niet overschrijdt. Je werkgever is tijdens het langdurend zorgverlof niet verplicht je loon door te betalen, maar in je cao kan anders zijn bepaald. De bepalingen uit de cao gaan voor.

Opbouw verlofdagen

Tijdens alle 3 de vormen van zorgverlof gaat de opbouw van wettelijke verlofdagen gewoon door. Daarnaast kunnen in je cao afspraken zijn gemaakt over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen en over het inhouden van de zorgverlofuren en -dagen op je bovenwettelijke vakantiedagen.

Je werkgever mag om bewijs vragen dat je de uren echt hebt gebruikt voor een calamiteit of zorg. Dit kan bijvoorbeeld een bevestiging van een afspraak in het ziekenhuis zijn of een verklaring van de huisarts.

Ouderschapsverlof

Dan is er nog ouderschapsverlof. Dat is niet specifiek bedoeld voor de verzorging van een ziek kind, maar je kunt het er wel voor gebruiken. Ouderschapsverlof kun je opnemen voor ieder kind tot 8 jaar. Dit moet je schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Deze mag het verlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Je werkgever en jij zullen dan in onderling overleg tot voor beiden werkende afspraken moeten komen.

Minder gaan werken

Met eerdergenoemde vormen van verlof zul je in de meeste gevallen wel uitkomen. Lukt het echt niet en is er geen andere manier om je zieke kind te verzorgen, dan kun je overwegen minder uren te gaan werken. In dat geval heb je mogelijk (meer) recht op inkomensafhankelijke uitkeringen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.

Bron: https://www.consumentenbond.nl/als-je-kind-ziek-is/zorgverlof?cid=ext_fbbaby_content_babykind_alsjekindziekiszorgverlof_201835_0&fbclid=IwAR0X_pubrr-Bi9BgbHgs1t8rfvhpUqR8k79fp1wBfcRSKGoMQ58mRJKJAAs