Werknemersverzekeringen

In Nederland verplichte, publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De verzekeringen voorzien in een uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn per wet geregeld.

De werknemersverzekeringen zijn:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)

De WIA bestaat uit 2 regelingen:

  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)