Wanneer gaan de maatregelen uit het regeerakkoord in

Wanneer gaan de maatregelen uit het regeerakkoord in?

19 december 2017 Door redactie

De meeste personeelsmaatregelen uit het regeerakkoord treden pas in 2020 in werking. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Het lukt de werkgevers- en werknemersorganisaties niet om een allesomvattend akkoord te bereiken over de wijzigingen op de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Om toch het gesprek hierover aan te gaan en wetswijzigingen te kunnen doorvoeren, worden de belangrijkste personeelsmaatregelen uit het regeerakkoord opgedeeld in vijf routes:

  • Wetgeving op het gebied van vast/flex en arbeid en zorg: hierbij gaat het onder meer om de verlenging van de ketenbepaling, de wijzigingen in de transitievergoeding, de mogelijkheid om de proeftijd te verruimen en de introductie van de cumulatiegrond bij ontslag. Het kabinet wil de wetgeving hierover in de loop van 2018 naar de Tweede Kamer sturen. De maatregelen treden dan naar verwachting grotendeels per 1 januari 2020 in werking. Onder deze route vallen ook de uitbreiding van het kraamverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof. Het wetsvoorstel dat dit regelt, moet begin 2018 al bij de Tweede Kamer liggen.
  • Vernieuwing van het pensioenstelsel: onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld de afschaffing van de doorsneesystematiek en de mogelijkheid om in één keer een geldbedrag op te nemen bij pensionering. Het kabinet wil begin 2018 overeenstemming bereiken met de sociale partners over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Het wetgevingsproces moet in 2020 afgerond zijn.
  • Het zzp-kwalificatievraagstuk en het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid: hierbij gaat het onder meer om de verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers en de invoering van een opdrachtgeversverklaring voor werkgevers die met zzp’ers werken. Het streven is om deze wetgeving per 2020 in werking te laten treden.
  • De maatregelen rondom de Participatiewet: één van deze maatregelen is het vervangen van het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet door de mogelijkheid van loondispensatie.
  • De arbeidsmarkt van de toekomst: hierbij gaat het om thema’s als permanent leren, duurzame inzetbaarheid en zekerheden in het arbeidsrecht in een toekomstige arbeidsmarkt.

Compensatie van de transitievergoeding krijgt voorrang

Het kabinet geeft voorrang aan het wetsvoorstel dat een compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige zieke werknemers moet regelen. De minister vindt het belangrijk dat de onduidelijkheid voor werkgevers en werknemers op dit punt zo snel mogelijk wordt weggenomen. Ook hoopt hij met het wetsvoorstel een einde te maken aan zogenoemde slapende dienstverbanden.

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/id20584-wanneer-gaan-de-maatregelen-uit-het-regeerakkoord-in.html