Vragen over: ontslag tijdens proeftijd

De proeftijd van een arbeidsovereenkomst geeft de werkgever en werknemer de kans om te ontdekken of ze bij elkaar passen. Tijdens deze proeftijd is het relatief eenvoudig om ontslag te geven of te nemen.

De werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst een proeftijd vastleggen. Voor deze proeftijd bestaan een aantal wettelijke regels. Zo mag de proeftijd maximaal twee maanden duren. Voor contracten van korter dan twee jaar bedraagt het maximum een maand. In contracten van zes maanden of korter is de proeftijd zelfs verboden. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst makkelijk beëindigen.

Is er een reden nodig voor het proeftijdontslag?

Tijdens de proeftijd mag de werkgever of werknemer per direct het contract opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn. De werkgever hoeft geen reden voor het ontslag op te geven, tenzij de werknemer daarom vraagt. De reden mag van alles zijn, maar als deze discriminerend is – de werkgever zegt bijvoorbeeld op vanwege een zwangerschap van de werkneemster – kan de werknemer een zaak starten voor vernietiging van de opzegging of voor een billijke vergoeding.

Tot wanneer is proeftijdontslag mogelijk?

Een proeftijdontslag is een optie tot het einde van de proeftijd. Daarom moet de opzegger goed opletten op welk moment hij opzegt. De theorie (de proeftijd uit de arbeidsovereenkomst) kan verschillen van de praktijk (de feitelijke proeftijd). De proeftijd begint te lopen vanaf het moment dat de werknemer aan de bedongen arbeid begint. Dat kan ook al vóór de indiensttredingsdatum uit zijn contract zijn. Anders zouden werkgevers immers de wettelijke maximumduur kunnen omzeilen.

Is schade te verhalen na een proeftijdontslag?

Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat een ontslag vóór of in de proeftijd leidt tot een schadevergoeding, bijvoorbeeld als er geen sprake is van goed werkgeverschap. Deze situatie kan zich onder meer voordoen als een werknemer al ontslagen wordt voordat de proeftijd begint. De werkgever heeft dan in principe nog geen beeld van de geschiktheid van de werknemer, terwijl de werknemer misschien al wel zijn vorige baan heeft opgezegd.

Wat gaat er precies veranderen in de proeftijdregels?

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd enkele wijzigingen door te voeren in de regels voor de proeftijd. Als een werknemer bij indiensttreding direct een vast contract krijgt, mag zijn proeftijd straks maximaal vijf maanden duren. Momenteel is die maximale duur twee maanden. Voor contracten van twee jaar of langer wordt de maximale proeftijd verlengd naar drie maanden.

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/id20702-vragen-over-ontslag-tijdens-proeftijd.html