Ontslaggrond h: Andere omstandigheden

Werkgevers moeten voor opzegging van een arbeidsovereenkomst een ‘redelijke grond’ hebben en die ook aannemelijk maken. In artikel 7:669 lid 2 sub a tot en met h BW Wet- en regelgeving Artikel 669 staat limitatief opgesomd wat onder een ‘redelijke grond’ wordt verstaan. In dit onderdeel wordt de opzegging of ontbinding op grond van ‘andere in de persoon gelegen redenen, van dusdanige ernst dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden’ (ontslaggrond h) besproken. Illegaliteit Kennisdocumenten Ontslaggrond h: illegaliteit werknemer en detentie Kennisdocumenten Ontslag van een gedetineerde werknemer vallen hieronder. Maar bijvoorbeeld ook de situatie waarin een onoverbrugbaar verschil van mening tussen de werkgever en een manager (of trainer/coach) of een directeur over het te voeren beleid, de samenwerking onmogelijk maakt, valt onder deze h-grond. Net als ontslag wegens de langdurige vermissing van een werknemer en het verlies/niet verkrijgen van de bevoegdheid om het werk te kunnen uitvoeren zoals bijvoorbeeld een VOG.