Medezeggenschap

De mate waarin en de wijze waarop medewerkers bevoegd zijn mee te beslissen over het beleid van de organisatie.