Eigenrisicodrager

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of u verzekert zich (deels) hiervoor. Dat doet u bij een particuliere verzekeraar.

Kortom; Een eigenrisicodrager Ziektewet is een werkgever die op grond van de Nederlandse Wet eigenrisicodragen Ziektewet ervoor kiest om de Ziektewetuitkering zelf te betalen aan werknemers voor wie hij geen plicht tot loondoorbetaling bij ziekte heeft, de zogenaamde vangnetters.
U kunt eigenrisicodrager worden zijn de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet). U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW als u dat ook bent voor de WGA en andersom.