Aanzegplicht

De aanzegplicht is de verplichting van uw werkgever om u tijdig en schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

Aanzegtermijn

Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij moet dit schriftelijk doen. De aanzegtermijn is één maand.   Laat de werkgever niet op tijd weten of de arbeidsovereenkomst wel […]

AOW | Algemene Ouderdomswet

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft iemand in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt die persoon AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de AOW-leeftijd tot het overlijden.

Arbeidsongeschikt

Situatie waarin iemand verkeert als hij of zij door ziekte of gebrek een belemmering ondervindt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. U kunt hier bij denken aan arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt deze arbeidsvoorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Doelgroepregister

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.  

Eigenrisicodrager

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of […]

IVA-uitkering

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Om aanspraak te kunnen maken op een IVA-uitkering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: Je bent volledig arbeidsongeschikt. Volledig arbeidsongeschikt houdt in dat je voor meer dan 80% […]

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeids- zaken, huurzaken en zaken onder de € 25.000,- behandelt.

Loondoorbetalingsplicht

Als een werknemer ziek is, is een werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen. We spreken dan ook wel van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De werkgever moet per jaar minstens 70% van het loon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is […]