Arbeidsongeschikt

Situatie waarin iemand verkeert als hij of zij door ziekte of gebrek een belemmering ondervindt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.

IVA-uitkering

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Om aanspraak te kunnen maken op een IVA-uitkering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: Je bent volledig arbeidsongeschikt. Volledig arbeidsongeschikt houdt in dat je voor meer dan 80% […]

Loongerelateerde uitkering

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid kunt u in aanmerking komen voor de zogenaamde loongerelateerde WGA-uitkering (ook wel LGU). Namelijk, als u 65% of minder van uw laatstverdiende loon kunt verdienen. En als u niet volledig arbeidsongeschikt bent met een zeer kleine kans op herstel (u komt dan namelijk in aanmerking voor een IVA-uitkering). Dit geldt alleen […]

Pensioen

Een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De volgende soorten pensioen kunnen onder andere worden onderscheiden: (Levenslang) ouderdomspensioen: voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd. Afgeleiden hiervan zijn (in Nederland) bijvoorbeeld het prepensioen, vroegpensioen, tijdelijk overbruggingspensioen en het 40-deelnemingsjarenpensioen. Nabestaandenpensioen: een uitkering […]

Restverdiencapaciteit

Dit is het percentage dat een werknemer kan verdienen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid bij de werknemer.

Sociale Activering UWV

Sociale Activering is een reintegratieactiviteit voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met een uitkering van het UWV: Wajong, WIA, WAO, ziektewet of een combinatie van uitkeringen.

SV-loon

SV-loon staat voor Sociale Verzekeringsloon. Het loon waarover de werknemer belastingen en sociale premies betaalt. Het UWV berekent het dagloon voor een WW-uitkering op basis van het sv-loon dat de werknemer verdiende in het jaar voordat deze werkloos werd. Het sv-loon is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon.

UWV

Staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, en is een overheidsinstelling die belast is met de uitvoering van alle werknemersverzekeringen.

UWV Naar Werk

Het verstrekken van re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant daadwerkelijk te plaatsen in werk en hem vervolgens aan het werk te houden. UWV biedt “Naar Werk” trajecten aan voor mensen met een Wajong- , WGA- of ZW-uitkering. Aanmelding voor dit traject kan via je UWV-contactpersoon.

UWV Werkfit Maken

Het uitvoeren van re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant het werk te laten hervatten. UWV biedt “Naar Werk” trajecten aan voor mensen met een Wajong- , WGA- of ZW-uitkering. Aanmelding voor dit traject kan via je UWV-contactpersoon.