AOW | Algemene Ouderdomswet

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft iemand in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt die persoon AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de AOW-leeftijd tot het overlijden.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. U kunt hier bij denken aan arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt deze arbeidsvoorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Loondoorbetalingsplicht

Als een werknemer ziek is, is een werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen. We spreken dan ook wel van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De werkgever moet per jaar minstens 70% van het loon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is […]

Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2018

15 jaar: € 478,25 per maand 16 jaar: € 550,00 per maand 17 jaar: € 629,70 per maand 18 jaar: € 757,25 per maand 19 jaar: € 876,80 per maand 20 jaar: € 1.115,95 per maand 21 jaar: € 1.355,05 per maand 22 jaar en ouder: € 1.594,20 per maand

Pensioen

Een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De volgende soorten pensioen kunnen onder andere worden onderscheiden: (Levenslang) ouderdomspensioen: voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd. Afgeleiden hiervan zijn (in Nederland) bijvoorbeeld het prepensioen, vroegpensioen, tijdelijk overbruggingspensioen en het 40-deelnemingsjarenpensioen. Nabestaandenpensioen: een uitkering […]

Reiskostenvergoeding

Vrijwel alle werkgevers vergoeden volledig of gedeeltelijk de reiskosten van hun medewerkers. De meeste werkgevers hanteren een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Voor het openbaar vervoer kan de werkgever er ook voor kiezen om de werkelijke reiskosten te vergoeden. Afspraken over reiskostenvergoeding zijn vastgelegd in de cao, het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst.

Restverdiencapaciteit

Dit is het percentage dat een werknemer kan verdienen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid bij de werknemer.

SV-loon

SV-loon staat voor Sociale Verzekeringsloon. Het loon waarover de werknemer belastingen en sociale premies betaalt. Het UWV berekent het dagloon voor een WW-uitkering op basis van het sv-loon dat de werknemer verdiende in het jaar voordat deze werkloos werd. Het sv-loon is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd, is een vergoeding waar een werknemer -wettelijk- recht op heeft bij ontslag via UWV, kantonrechter of een aflopend dienstverband. De transitievergoeding is ingegaan op 1 juli 2015. Voorwaarde is dat u 2 jaar of langer in dienst bent geweest. De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen wordt bepaald […]

Vakantiegeld

Een werknemer heeft ieder jaar wettelijk recht op vakantiegeld (ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd). Dit is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris en kan alleen minder zijn als dat in de cao staat. Daarnaast moet de werkgever rekening houden met onder andere deze regels: – Het vakantiegeld wordt berekend over het loon van het […]