Aanzegplicht

De aanzegplicht is de verplichting van uw werkgever om u tijdig en schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

Aanzegtermijn

Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij moet dit schriftelijk doen. De aanzegtermijn is één maand.   Laat de werkgever niet op tijd weten of de arbeidsovereenkomst wel […]

Arbeidscontract

Overeenkomst tussen werkgever en werknemer die gesloten wordt bij de indiensttreding van een werknemer.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. U kunt hier bij denken aan arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt deze arbeidsvoorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst, bestaat uit een verzameling van afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak.

Detacheren

Het uitlenen van werknemers aan een derde partij.

Functieprofiel

Een functieprofiel is een omschrijving van het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers. In een functieprofiel geef je de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van een nieuwe werknemer aan. In het functieprofiel staat vaak een functieomschrijving, functie-eisen en overige eisen. De tekst geeft uitleg aan nieuwe en huidige medewerkers over wat diegene […]

Geheimhoudingsbeding

Bepaling in een contract waarin partijen overeenkomen geheimhouding te betrachten ten aanzien van de inhoud van het contract, de onderhandelingen tussen partijen of andere tussen partijen bestaande informatie. In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt standaard een geheimhoudingsbeding opgenomen. Op grond daarvan is het de werknemer verboden vertrouwelijke informatie met betrekking tot de werkgever te verspreiden. Het […]

Loondoorbetalingsplicht

Als een werknemer ziek is, is een werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen. We spreken dan ook wel van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De werkgever moet per jaar minstens 70% van het loon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is […]

Management

Het management is het bestuur van een onderneming of organisatie. Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven – soms sterk veranderende – context.