Aanpassingen Wet werk en zekerheid – 2017

Aanpassingen Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid versterkt de rechtspositie van flexwerkers. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker. En de WW is er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Aanpassingen in 2017

Voor seizoensarbeiders mag de termijn tussen tijdelijke contracten bij cao in 2017 teruggaan naar 3 maanden. Dit was 6 maanden.

Werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen. Ook kunnen werkgevers en werknemers in cao’s afspraken maken over de hoogte van transitievergoedingen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. In 2017 komt het kabinet met wetsvoorstellen om dit te regelen.

Dit staat in de begroting van het ministerie van SZW voor 2017. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Aanpassingen Flexibele arbeid in 2015

Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Flexwerkers  krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers kunnen nu na twee jaar aanspraak maken op een vast contract. Dit was drie jaar.

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. De tussenpoos was drie maanden.

Wijzigingen ontslag 2015

Het ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Er is nu 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Sinds 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn:

  • als zij ten minste twee jaar in dienst zijn geweest;
  • de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 76.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 76.000 per jaar.

Wijzigingen WW 2016

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden.
De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.

Wijzigingen WW in 2015

Sinds 1 juli 2015:

  • wordt na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passend gezien;
  • is er een inkomensverrekening in de WW.